یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۲۴ ۶۰
چچ

چشم انداز و ماموریت

آرمان:

پیشتازی در سطح ملّی با هم افزایی به منظور نیل به خدمت گذاری مناسب ، مشفقانه و در شأن مشترکان فعلی و آینده و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه‌ی اهداف صنعت برق، هم راستا با برنامه‌های توسعه پایدار

ماموریت:

1. توزیع برق مطمئن و پایدار بـرای کلـیه مشترکـان و ذینفـعان

2. بهبود مستمر در ارائه خـدمات به مشتـرکان و ذینـفعـان خود

3. ارتـقای سطـح سلامـت نـظـام اداری

4. آموزش و بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی کارکنان شـرکت ، بمنظور ارتقای سطح مسئولیت پذیری

5. بهبود وضعیت سلامت فنّی پرسنل و جامعه در قالب برنامه های خاص ایمنـی و زیسـت محـیطی

ارزش های کلیدی شرکت :

  • تامین بموقع خواسته های مشتریان و متقاضیان و ذی علاقه گان شرکت و کسب رضایتمندی آنها با توجه به قوانین و مقررات به عنوان رکن اساسی خدمت رسانی در این شرکت محسوب شده و تمامی مساعی این شرکت در این خواهد بود تا خدمات خود را منطبق با قوانین و استانداردهای تعیین شده نموده و در عین حال به شکل منصفانه و در شأن و شخصیت مشتریان خود محصول خود را عرضه بدارد .

  • برای ما بسیار با اهمیت است تا از تکنولوژی های روز عقب نمانده و متناسب با نیاز و شرائط کلی شرکت از امکانات ، سخت افزارها و نرم افزارهای جدید استفاده نموده و مجموعاً از آن به عنوان نگرشی جدید در خدمت رسانی نوین به کلیه مشتریان و متقاضیان خود تلقی می نماییم .

  • موضوعات جدید بخصوص در بخش کاهش خاموشی ها ، کاهش تلفات ، بهبود کیفی در خدمات رسانی ، افزایش ضریب بهره وری در شبکه ها و تجهیزات نیروی برق، مدیریت بهینه مصرف برق، ایمنی در حوزه برق اعم از داخلی و مردمی و نیز افزایش بهره وری کلیه منابع انسانی که می تواند این شرکت را در رسیدن به برنامه های خود موفق گرداند به عنوان موضوعات کلیدی تلقیمی شوند .