جستجوی لیست تلفن های داخلی شرکت
فهرست نتایج لیست تلفن های داخلی شرکت
ردیف واحد سازمانی نام و نام خانوادگی شماره داخلی  شماره مستقیم  واحد سازمانی نام و نام خانوادگی شماره داخلی  شماره مستقیم  
1مدیریت عاملعلیرضا صبوری20232222850معاونت مالی و پشتیبانیسید محمد علوی34932211943
2 کامران کمالی20332211938 مهندس حسینی 31032236300
3روابط عمومیمهران قوامی35632237725 تقی درتومی 31132236300
4  آرش وحیدی24632237725 محمد روحانی 31632235134
5 سیدوحید علوی زاده353     
6 سمانه تقی نژاد360  هادی دلبری313 
7تحول اداریمریم مستوفیان30332211941 رضا علیزاده31432211939
8 محسن وحیدی 24032211941 مجید میرزایی 31232227053
9 ملیحه برومند297  رضا شریف پور 32532211939
10حقوقیهادی میری مقدم 32325650 مهدی بهراد فر31732313968
11 محمود کمالی ثانی 32325650 عبدا... گلزاری 32432211939
12معاونت بهره برداریعلی باکند 32316022 داود کچرانلویی31532227053
13 سروش رمضانی 32316023 اعظم رمضانی32132211940
14 لنگری 32316025 طیبه علی آبادی32232211940
15 دلبری - گلقندشتی محمودی 32316025 سمیرا پاکزاد323 
16 سامانی 32325653  قشلاقی -سیار327 
17 حامد مشتاق - طاهر زاده 32316025  علی ربیعی326 
18     علی اصغر آتش افروز35032246700
19  لیزلاین دیسپاچینگ32832280012 محمدتقی صالح آبادی24232235560
20 ایوان خط (خرابی) 30001521    
21 موسوی ,خیرآبادی 32313282 مجید ایمانی29132246700
22 مسلم زمانی 32316024 معصومه رختیانی 36732211926
23 برکات- ایمانی- صفاری- عباسی32880-32313281 بهروز صبوری23532728260
24 علیرضا علیخانی20432223546 داود علی آبادی36432221926
25 سیدجواد فخرطه 20532223546 خانم کبری زاده22032227052
26 علی پهلوانی29532210501 خانم مختاری22232728261
27 دست پاک- پور دولت 29832210501 خانم م ختاری رضایی21032728260
28 اینترنت ارجیان 29932235558 حسابرسی  327282262
29 اینترنت ارجیان  3227167    
30 علی حیدری29632210501 علیرضا کرامتی پور25532241218
31 مهندس چاهی28332211927 حسین ابراهیمی 36332211926
32 یزدانی و پاکدامن26332227165 علی رضاپور36832728261
33 مهندس منور25432225900 محمدرضا نیکدل23632237726
34 نرگس رادکانی 251    327228260
35 علی پور      32728260
36  طراحی 32254855- 32252380-3225156      
37 نادر توکل25232211929   32728261
38   32211929 حسین عرفانی پور355 
39 محسن فرزادمهر26232221350    
40   32211929 غدیری21432728261
41 قورچاهی30232211929تحقیقات 36632211928
42 سیدمحمد رضوانی25332211929  حسین پور   
43  23032211942معاونت منابع انسانیکاوه بهفر22132232900
44 مونا خوارزمی25632211929 خانم اسعدی33332243545
45  27332211942 رضا وحیدی33132243545
46 علی سلطان زاده 32316000 مروتی33032232900
47 ابوالفضل راه چمنی26032233776 خانم اسعدی33232243545
48 علی صادقی 261  رضا شجاع28632221427
49 حسن ملکوتی25032221350 مجید نورانی33432243545
50  26532221350 عفت امانی23332728263