فهرست فایل های آمار کلان (ویژه توانیر)
عنوان حجم فایل دریافت فایل
آمار کلان سال 1395 ۴ کیلوبایت دریافت فایل
آمار کلان سال 1394 ۴ کیلوبایت دریافت فایل
آمار کلان سال 1393 ۴ کیلوبایت دریافت فایل
آمار کلان سال 1392 ۴ کیلوبایت دریافت فایل
آمار کلان سال 1391 ۴ کیلوبایت دریافت فایل
آمار کلان سال 1390 ۴ کیلوبایت دریافت فایل
پربازدیدترین فایل های آمار کلان (ویژه توانیر)