• مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

  هادی میری مقدم زهان

  مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

  ۳۲۲۲۷۱۶۵
  h.mirimoghadam@nkedc.ir
 • مدیر دفتر روابط عمومی

  مهران قوامی

  مدیر دفتر روابط عمومی

  ۳۲۲۳۷۵۲۵
  m.ghavami@nkedc.ir
 • مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

  مهدی احسانی مقدم

  مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

  ۳۲۲۲۳۷۱۰ - ۳۲۲۴۳۵۴۴
  m.ehsani@nkedc.ir
 • مسئول دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

  کامران کمالی

  مسئول دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

  ۳۲۲۳۲۹۰۰
  k.kamali@nkedc.ir
 • معاونت مالی و پشتیبانی

  سید محمد علوی

  معاونت مالی و پشتیبانی

  ۳۲۲۱۱۹۴۳
  m.alavi@nkedc.ir
 • معاونت منابع انسانی

  کاوه بهفر

  معاونت منابع انسانی

  ۳۲۲۳۲۹۰۰
  k.behfar@nkedc.ir
 • معاونت فروش و خدمات مشترکین

  مسعود کاظمی

  معاونت فروش و خدمات مشترکین

  05832325651
  m.kazemi@nkedc.ir
 • معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

  علی باکند

  معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

  058۳۲۲۶۲۵۳۶
  a.bakand@nkedc.ir
 • معاونت برنامه ریزی و مهندسی و قائم مقام

  علیرضا علیخانی

  معاونت برنامه ریزی و مهندسی و قائم مقام

  058۳۲۲۲۳۵۴۶
  a.alikhani@nkedc.ir
 • مدیرعامل

  علیرضا صبوری

  مدیرعامل

پیگیری